Նկարներ՝ 1-ին շաբաթ | Photos of the Week 1

Նկարներ՝ 2-րդ շաբաթ | Photos of the Week 2

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիայի նիստերի տեսագրություններ. 1-ին շաբաթ | Video Recordings of the Sustainable Energy Academy Sessions: Week 1

Կալավանի դպրոցի ջերմամեկուսացում | Kalavan Schoolhouse Thermal Insulation Project